Nieuwsflash Coronavirus

!!! AANDACHT !!!

UPDATE 11/05/2020
Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, wordt er contactonderzoek uitgevoerd via de overheid.
Dit wil zeggen dat wanneer iemand ziek wordt door het virus, er aan de patiënt in kwestie gevraagd wordt met wie hij/zij contact gehad heeft. Deze navraag gebeurt via een systeem van de overheid.
De contactonderzoekers gebruiken altijd  hetzelfde vaste nummer (02 214 19 19) of een sms-bericht (nummer 8811). Als je dus opgebeld wordt door dat nummer, dan mag je er zeker van zijn dat het om officiële opspoorders gaat. Belangrijk om weten is ook dat deze nooit vragen naar financiële gegevens of persoonlijke gegevens (hierover beschikken zij reeds).
Nadien bellen of bezoeken ze die contactpersonen. Ze geven advies over wat deze personen moeten doen om te vermijden dat ze op hun beurt andere mensen in hun omgeving kunnen ziek maken. Hoe meer besmettingen we op die manier kunnen vermijden, hoe beter.
Met contactonderzoek proberen we dus samen te verhinderen dat het coronavirus opnieuw opflakkert.
Het blijft uiteraard belangrijk om de regels te respecteren, zoals regelmatig je handen wassen en afstand houden van elkaar.

Meer informatie hierover kan je terugvinden via:
– deze link met informatie van de overheid.
– dit filmpje.
– meer praktische informatie vind je hier.
Advies voor contactpersonen van een met COVID-19 besmette personen.

UPDATE 01/05/2020
Een heropstart van de huisartsenpraktijk wordt stelselmatig ingezet vanaf 04/05/2020. Deze moet echter veilig gebeuren en zal daarom gefaseerd verlopen en met een aantal grote aanpassingen in de dagdagelijkse werking van de huisartsenpraktijk.
Op dit ogenblik zijn er 2 patiëntensporen, namelijk personen met mogelijk COVID-19 en niet-besmette personen. Het onderscheid tussen deze 2 groepen blijft zéér belangrijk om verdere verspreiding van het virus onder controle te blijven houden, het is nog niet voorbij!
De opdeling zal telefonisch gemaakt worden, waardoor het noodzakelijk blijft als patiënt steeds telefonisch contact op te nemen met de huisarts en de online-agenda voorlopig gesloten blijft. Alleen zo kan er een onderscheid gemaakt worden tussen mogelijk COVID-19, die indien nodig nagekeken kunnen worden in een triagepost, en (vermoedelijk) niet-besmette personen die dan onder voorwaarden tot in de huisartsenpraktijk kunnen komen.

Er zullen nog steeds telefonische consultaties doorgaan voor vb. voorschriften, attesten, allergieën, milde klachten waarbij geen klinisch onderzoek noodzakelijk is.
Raadpleging in de praktijk voor niet-zieke patiënten waarbij een behandeling of onderzoek nodig wordt geacht, vb. bloedname, blaasontsteking, wondverzorging, gewrichtsklachten, pre-operatief onderzoek, wratten, psychologische zorg, chronische zorg, …
Onderzoek of testing op de triagepost te Booischot indien er klachten zijn die mogelijks kunnen wijzen op een corona-infectie én waarbij een klinisch onderzoek noodzakelijk is. Een patiënt kan hier alleen terecht na doorverwijzing via de eigen huisarts.

Wie mag er NIET naar de praktijk komen?
Indien op een van volgende vragen het antwoord ‘ja’ is, mag de patiënt NIET naar de praktijk komen:
– Is er koorts? Een koortsig gevoel?
– Is er een hoest? Meer en/of anders hoesten dan normaal?
– Is er een kortademigheidsgevoel? Is dit gevoel anders dan normaal?
– Zijn er slijmen die opgehoest worden? Meer dan normaal?
– Is er een pijnlijk gevoel in de spieren?
– Is er een loopneus? Verstopte neus? Niezen? Keel- of oorpijn?
– Ruikt je minder goed? Is er smaakverlies?
– Is er diarree? Misselijkheid of braken?
– Is er recent (<7 dagen) contact geweest met een COVID-19 positieve patiënt? Is er een gezinslid ziek?

Welke voorzorgsmaatregelen dienen er genomen te worden?
Alvorens er een afspraak gemaakt kan worden, dient de patiënt telefonisch contact op te nemen met dr. Karolien. Samen bekijken we dan of je mag langskomen in de praktijk of niet.
Indien een afspraak mogelijk is, wordt deze telefonisch vastgelegd. Volgende zaken dienen in acht genomen te worden om een afspraak veilig te laten verlopen:
– De praktijk wordt dagelijks gepoetst, na iedere patiënt wordt alles grondig ontsmet waar nodig. Er zal meer tijd voorzien worden tussen de patiënten door om dit mogelijk te maken.
– Vermijd zoveel als mogelijk het gebruik van het toilet. Indien men hiervan toch gebruik maakt, dient het deksel van de toiletpot gesloten te worden voor het doorspoelen. Handen dienen met water en zeep gewassen te worden na het gebruik.
dr. Karolien zal een mondmasker dragen en handschoenen tijdens het klinisch onderzoek, veiligheidsbril en beschermkledij indien nodig. Zij zal zelf de deur van de praktijkruimte openen en sluiten, zodanig dat patiënt de deurklink niet hoeft aan te raken.
Patiënt draagt een mondmasker dat hij/zij zelf meebrengt en aandoet alvorens de praktijk te betreden. Hij/zij ontsmet de handen bij het binnenkomen en verlaten van de praktijk (staat op kastje in wachtzaal).
Patiënt komt tijdig naar de praktijk, maar blijft wachten in de auto/buiten totdat het tijd is voor zijn afspraak en komt dan binnen. Het gebruik van de wachtzaal wordt vermeden.
– Er kan steeds beslist worden om de temperatuur te meten bij twijfel, net als bloeddrukmeting of saturatie (zuurstofbepaling in het bloed via vingerknijpertje) aan het begin van het klinisch onderzoek.
– Er komt maximaal 1 extra persoon mee om de patiënt te begeleiden indien nodig, die dezelfde regels hanteert als deze voor de patiënt.
Betaling gebeurt zoveel als mogelijk digitaal via de Bancontact-app.
Huisbezoeken blijven tot een minimum beperkt gezien verhoogd besmettingsrisico. Ook dan zal zowel de patiënt als dr. Karolien continu een mondmasker dragen tijdens het huisbezoek. Handen dienen gewassen te worden door patiënt bij toekomen van dr. Karolien, zelf zal zij haar handen ontsmetten voor het binnenkomen en na het verlaten van de woning.

Kan er getest worden op COVID-19?
Zoals jullie wellicht via de media vernomen hebben, is het de bedoeling om op termijn uitgebreider te gaan testen op COVID-19 in het kader van de exitstrategie voor de bevolking (wisser via de neus- of keelholte). De testcapaciteit is momenteel echter nog niet toereikend om iedereen te testen. Daarom wordt nog steeds de voorrang gegeven aan patiënten van wie de arts na klinisch onderzoek vindt dat een testing noodzakelijk is of bij opname in het ziekenhuis.
Wie kan dan wel getest worden?
Iedere persoon die voldoet aan de definitie van een mogelijk geval van COVID-19 (wordt beoordeeld via een telefonische consultatie met de huisarts). In het bijzonder zullen we hier aandacht schenken aan zorgpersoneel, bewoners en personeel van onder andere woonzorgcentrum, opvangcentra, …
Bovendien kunnen hoog-risico contacten van een geval van COVID-19, die zelf beroepshalve in contact staan met mensen die het risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte, en iedere persoon die opgenomen wordt in het ziekenhuis getest worden.
Deze testing zal NIET bij dr. Karolien gebeuren, maar wel via het triagepunt te Booischot na doorverwijzing via dr. Karolien.

Er is ook sprake van een test naar antistoffen in het bloed. Heden is er hiervoor echter nog geen vergoeding of terugbetalingscriteria gekend, de kostprijs (die nog niet bepaald is) kan dus volledig aan de patiënt zelf aangerekend worden. Deze test is tevens NIET geschikt voor het vaststellen van een recente of nieuwe infectie met COVID-19, maar kan mogelijks aantonen of iemand de infectie reeds eerder doorgemaakt heeft.
Een belangrijke kanttekening hierbij is ook dat men momenteel niet weet of een negatieve test een recente infectie uitsluit of een positief resultaat betekent dat er ook voldoende antistoffen aanwezig zijn om beschermd te zijn tegen een nieuwe infectie met COVID-19 noch hoelang deze antistoffen beschermend kunnen werken.

Enkele handige tips:
– Hoe mondmasker correct aantrekken? Hoe correct afzetten?
– Wanneer mondmasker dragen? Toelichting dr. Marc Van Ranst
– Algemene informatie overheid

UPDATE 28/03/2020
De Nationale Veiligheidsraad heeft gisteren beslist dat de maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, worden verlengd tot en met zondag 19/04/2020 en daarna mogelijks tot 03/05/2020.

Graag breng ik nog even een kort overzicht van de belangrijkste richtlijnen:
Afspraken kunnen tijdelijk enkel telefonisch vastgelegd worden.
Blijf binnen en vermijd sociale contacten buitenshuis!
– Bij klachten: verlaat het huis niet gedurende minimum 7 dagen én neem deze maatregelen in acht om overdracht binnen het gezin te beperken.
– Gebruik bij voorkeur geen medicatie met ibuprofen (vb. Brufen, Spidifen, Aspirine, Aspégic, Ibuprofen, …), gezien deze bij een eventuele COVID-19-infectie een nadelig effect zouden kunnen hebben. Veilige opties zijn paracetamol, Dafalgan, Perdolan en Algostase Mono.
– Vermijd het contact met personen buiten het gezin en houdt minstens 1.5m afstand. Verlaat het huis enkel voor noodzakelijke activiteiten.
– Vermijd bezoek aan ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Neem in de plaats geregeld telefonisch contact met hen op, want ook voor hen is dit een zware periode.
– Veel personen ervaren angst door de onzekerheid die nu heerst. Besef dat dit normaal is. Tips om hiermee om te gaan kan je hier terugvinden.
De smartphone app ‘Simple Habit‘ bevat eveneens ontspanningsoefeningen en coachingsessies die zeer waardevol kunnen zijn in deze periode.
Blijf optimistisch: dit is slechts tijdelijk en er komt een einde aan. Blijf zoveel mogelijk dingen doen die je graag doet en zoek steun indien nodig!
– Hou een dag- en weekstructuur aan, dit is belangrijk!
– Verveling, angst, stress of eenzaamheid kan ertoe leiden dat men meer alcohol gaat drinken. Nochtans kan een teveel aan alcohol nadelig zijn voor onze weerstand. Hou je daarom aan de maximum van 10 glazen alcohol per week.
– Wees kritisch op informatie die via sociale media op je afkomt! Check de bron. Beperk je tot de nieuwsberichtgeving waarin je te vernemen krijgt welke maatregelen of richtlijnen we horen te volgen. Beperk je tot nuttige informatie om de veiligheid te waarborgen.
Enkele feiten en mythes over het coronavirus kan je hier terugvinden.

UPDATE 24/03/2020
Om bewoners en patiënten van onze regio zo goed mogelijk op de hoogte te houden, werd er door de wachtpost een facebookpagina opgericht. Je kan deze liken om ingelicht te blijven.

Verder is het belangrijk om toch, op een aangepaste manier, bepaalde sociale contacten te behouden gezien de huidige maatregelen de nodige stress, vereenzaming, verdriet en zelfs depressief gevoel met zich kunnen meebrengen. Enkele tips kan je hier terugvinden.

UPDATE 17/03/2020
De federale overheid heeft beslist om het noodplan huisartsgeneeskunde af te kondigen. Concreet houdt dit in dat alle huisartsen alle niet-urgente zorg MOETEN uitstellen. Daarnaast zal er een opstart zijn van triagepunten. Het is NIET de bedoeling dat patiënten zich rechtstreeks aanmelden op deze fysieke punten. De gouden regel blijft: als je klachten hebt van de luchtwegen dien je telefonisch contact op te nemen met je eigen huisarts. Enkel indien deze, na telefonische triage, het nodig acht, zal je als patiënt doorverwezen worden naar dergelijk triagepunt in je buurt.

Op deze manier wordt de maximale capaciteit vrijgemaakt om telefonische triage van mogelijk COVID-19-besmette patiënten uit te voeren. Daarnaast zal men triagepunten opstellen die 7 dagen op 7 bemand zullen worden door huisartsen. Dit heeft als doel om ons, als huisartsen, in veilige omstandigheden een klinisch onderzoek te kunnen laten uitvoeren bij patiënten indien nodig. Het biedt een oplossing aan het tekort aan persoonlijk beschermend materiaal, zoals vb. mondmaskers. Deze punten hebben mede als doel de patiënten af te leiden van de spoeddiensten, zodanig dat deze zich ten volle kunnen concentreren op de zwaar zieke patiënten.

12/03/2020
Beste patiënten,

Gezien de huidige situatie omtrent het Coronavirus (COVID-19) en als praktijk te kunnen voldoen aan de richtlijnen die ons worden aanbevolen, zal de organisatie qua consultatie en telefonie gewijzigd worden vanaf 13/03/2020. Deze veranderingen kunnen continu bijgeschroefd worden in het kader van aanpassing van de richtlijnen door de overheidsinstanties.

Er wordt met aandrang gevraagd dat IEDERE PATIËNT DIE LAST HEEFT VAN LUCHTWEGINFECTIE (keelpijn, niezen, neusklachten, oorpijn, hoesten, kortademigheid, …), zelfs indien zonder koorts of niet in risicogebied geweest, zich NIET naar de praktijk mag begeven.
Deze patiënten dienen telefonisch contact op te nemen met dr. Karolien en mogen GEEN online afspraak maken en zich op de consultatie presenteren. In overleg met dr. Karolien zal besproken worden welke verdere stappen dienen genomen te worden of hoe het probleem verder aangepakt zal worden.
Er wordt ook aan ons als arts gevraagd, zoals jullie wellicht in de media opgevangen hebben, om zo min mogelijk huisbezoeken af te leggen om contact met mogelijks besmette patiënten te vermijden indien dit niet strikt noodzakelijk is omwille van de gezondheidstoestand van de patiënt.
We zullen dan ook samen aan de telefoon bespreken wat je kan doen in geval van ziekte en hoe we praktisch verder te werk zullen gaan. Iedere patiënt is uniek, er is dus geen standaardmaatregel die we bij klachten van een luchtweginfectie kunnen nemen. We zullen per patiënt samen moeten kijken wat haalbaar is.

PRAKTISCH gaan we als volgt te werk:
Online afspraken: mogen alleen gemaakt worden door patiënten die GEEN klachten hebben van de luchtwegen (vb. administratie, bloedname, voorschriften, andere ziekteklachten of problemen).
Telefonisch contact bij luchtwegklachten: kan op weekdagen genomen worden via het nummer 015 680 340 op volgende momenten: tussen 9u – 9u30, tussen 11u – 11u30 en tussen 17u – 17u30. Dit om telefonische overlast tijdens de consultaties te vermijden.
Dringende gevallen: ALTIJD zo snel mogelijk telefonisch contact opnemen
– Opvragen van resultaten: kan eventueel via mail (info@dokterverschueren.be) of telefonisch op weekdagen.

Bedankt voor jullie begrip en het mee zorg dragen voor onze algemene gezondheid!

Dr. Karolien

Welkom op de website van dr. Karolien Verschueren.

Zij studeerde af als arts aan de Katholieke Universiteit van Leuven in 2014. Nadien vervolledigde zij haar opleiding tot huisarts in de huisartsenpraktijk van dr. Kristel Van Craenenbroeck te Eppegem.
Tijdens haar studie volgde zij reeds enkele aanvullende opleidingen, waaronder elektrocardiografie te Leuven, spirometrie te Antwerpen, opleiding tot coördinerend en raadgevend arts te Vilvoorde.

Op 17 oktober 2016 is zij van start gegaan met haar eigen huisartsenpraktijk te Putte, waar zij opgroeide.
Dr. Karolien Verschueren is tevens aangenomen geneesheer bij defensie en politie.

Visie

Als huisarts vind ik het belangrijk om te kunnen werken volgens de huidige wetenschappelijke richtlijnen en op de hoogte te blijven van nieuwe inzichten. Om met de stand van zaken te kunnen bij blijven, volg ik regelmatig extra opleidingen en bijscholingen.
Gezien in onze moderne maatschappij een multidisciplinaire zorgaanpak niet meer weg te denken is, wordt er dan ook belang gehecht aan een goede samenwerking met andere gezondheidswerkers (onder andere thuisverpleging, kinesisten, logopedisten, diëtisten, omgevende ziekenhuizen en specialisten, mutualiteit, …) om tot de best mogelijke zorg te kunnen komen.

Af en toe kan het gebeuren dat hierdoor een lichte wijziging in consultatieschema optreedt.

De geldende tarieven zijn conform de RIZIV-normen.
Om de patiënt te beschermen tegen onaangename financiële verrassingen, worden er immers afspraken gemaakt tussen ziekenfondsen en zorgverleners over de tarieven. Wie het akkoord aanvaardt, respecteert de officiële tarieven en mag geen ereloonsupplementen vragen.

Consultatieschema

Er wordt uitsluitend consultatie op afspraak gevoerd, dit om onnodige wachttijden te vermijden.

Een afspraak kan, bij voorkeur, online gemaakt worden via de website of telefonisch.
(Wenst u de dag zelf nog een afspraak te maken, maar is de online agenda reeds volzet? Bel even en we zoeken samen naar een oplossing!)

Een huisbezoek kan alleen telefonisch aangevraagd worden.