Nieuwsflash Coronavirus

!!! AANDACHT !!!

UPDATE 28/03/2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft gisteren beslist dat de maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, worden verlengd tot en met zondag 19/04/2020 en daarna mogelijks tot 03/05/2020.

Graag breng ik nog even een kort overzicht van de belangrijkste richtlijnen:
Afspraken kunnen tijdelijk enkel telefonisch vastgelegd worden.
Blijf binnen en vermijd sociale contacten buitenshuis!
– Bij klachten: verlaat het huis niet gedurende minimum 7 dagen én neem deze maatregelen in acht om overdracht binnen het gezin te beperken.
– Gebruik bij voorkeur geen medicatie met ibuprofen (vb. Brufen, Spidifen, Aspirine, Aspégic, Ibuprofen, …), gezien deze bij een eventuele COVID-19-infectie een nadelig effect zouden kunnen hebben. Veilige opties zijn paracetamol, Dafalgan, Perdolan en Algostase Mono.
– Vermijd het contact met personen buiten het gezin en houdt minstens 1.5m afstand. Verlaat het huis enkel voor noodzakelijke activiteiten.
– Vermijd bezoek aan ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Neem in de plaats geregeld telefonisch contact met hen op, want ook voor hen is dit een zware periode.
– Veel personen ervaren angst door de onzekerheid die nu heerst. Besef dat dit normaal is. Tips om hiermee om te gaan kan je hier terugvinden.
De smartphone app ‘Simple Habit‘ bevat eveneens ontspanningsoefeningen en coachingsessies die zeer waardevol kunnen zijn in deze periode.
Blijf optimistisch: dit is slechts tijdelijk en er komt een einde aan. Blijf zoveel mogelijk dingen doen die je graag doet en zoek steun indien nodig!
– Hou een dag- en weekstructuur aan, dit is belangrijk!
– Verveling, angst, stress of eenzaamheid kan ertoe leiden dat men meer alcohol gaat drinken. Nochtans kan een teveel aan alcohol nadelig zijn voor onze weerstand. Hou je daarom aan de maximum van 10 glazen alcohol per week.
– Wees kritisch op informatie die via sociale media op je afkomt! Check de bron. Beperk je tot de nieuwsberichtgeving waarin je te vernemen krijgt welke maatregelen of richtlijnen we horen te volgen. Beperk je tot nuttige informatie om de veiligheid te waarborgen.
Enkele feiten en mythes over het coronavirus kan je hier terugvinden.

UPDATE 24/03/2020

Om bewoners en patiënten van onze regio zo goed mogelijk op de hoogte te houden, werd er door de wachtpost een facebookpagina opgericht. Je kan deze liken om ingelicht te blijven.

Verder is het belangrijk om toch, op een aangepaste manier, bepaalde sociale contacten te behouden gezien de huidige maatregelen de nodige stress, vereenzaming, verdriet en zelfs depressief gevoel met zich kunnen meebrengen. Enkele tips kan je hier terugvinden.

UPDATE 17/03/2020
De federale overheid heeft beslist om het noodplan huisartsgeneeskunde af te kondigen. Concreet houdt dit in dat alle huisartsen alle niet-urgente zorg MOETEN uitstellen. Daarnaast zal er een opstart zijn van triagepunten. Het is NIET de bedoeling dat patiënten zich rechtstreeks aanmelden op deze fysieke punten. De gouden regel blijft: als je klachten hebt van de luchtwegen dien je telefonisch contact op te nemen met je eigen huisarts. Enkel indien deze, na telefonische triage, het nodig acht, zal je als patiënt doorverwezen worden naar dergelijk triagepunt in je buurt.

Op deze manier wordt de maximale capaciteit vrijgemaakt om telefonische triage van mogelijk COVID-19-besmette patiënten uit te voeren. Daarnaast zal men triagepunten opstellen die 7 dagen op 7 bemand zullen worden door huisartsen. Dit heeft als doel om ons, als huisartsen, in veilige omstandigheden een klinisch onderzoek te kunnen laten uitvoeren bij patiënten indien nodig. Het biedt een oplossing aan het tekort aan persoonlijk beschermend materiaal, zoals vb. mondmaskers. Deze punten hebben mede als doel de patiënten af te leiden van de spoeddiensten, zodanig dat deze zich ten volle kunnen concentreren op de zwaar zieke patiënten.

12/03/2020
Beste patiënten,

Gezien de huidige situatie omtrent het Coronavirus (COVID-19) en als praktijk te kunnen voldoen aan de richtlijnen die ons worden aanbevolen, zal de organisatie qua consultatie en telefonie gewijzigd worden vanaf 13/03/2020. Deze veranderingen kunnen continu bijgeschroefd worden in het kader van aanpassing van de richtlijnen door de overheidsinstanties.

Er wordt met aandrang gevraagd dat IEDERE PATIËNT DIE LAST HEEFT VAN LUCHTWEGINFECTIE (keelpijn, niezen, neusklachten, oorpijn, hoesten, kortademigheid, …), zelfs indien zonder koorts of niet in risicogebied geweest, zich NIET naar de praktijk mag begeven.
Deze patiënten dienen telefonisch contact op te nemen met dr. Karolien en mogen GEEN online afspraak maken en zich op de consultatie presenteren. In overleg met dr. Karolien zal besproken worden welke verdere stappen dienen genomen te worden of hoe het probleem verder aangepakt zal worden.
Er wordt ook aan ons als arts gevraagd, zoals jullie wellicht in de media opgevangen hebben, om zo min mogelijk huisbezoeken af te leggen om contact met mogelijks besmette patiënten te vermijden indien dit niet strikt noodzakelijk is omwille van de gezondheidstoestand van de patiënt.
We zullen dan ook samen aan de telefoon bespreken wat je kan doen in geval van ziekte en hoe we praktisch verder te werk zullen gaan. Iedere patiënt is uniek, er is dus geen standaardmaatregel die we bij klachten van een luchtweginfectie kunnen nemen. We zullen per patiënt samen moeten kijken wat haalbaar is.

PRAKTISCH gaan we als volgt te werk:
Online afspraken: mogen alleen gemaakt worden door patiënten die GEEN klachten hebben van de luchtwegen (vb. administratie, bloedname, voorschriften, andere ziekteklachten of problemen).
Telefonisch contact bij luchtwegklachten: kan op weekdagen genomen worden via het nummer 015 680 340 op volgende momenten: tussen 9u – 9u30, tussen 11u – 11u30 en tussen 17u – 17u30. Dit om telefonische overlast tijdens de consultaties te vermijden.
Dringende gevallen: ALTIJD zo snel mogelijk telefonisch contact opnemen
– Opvragen van resultaten: kan eventueel via mail (info@dokterverschueren.be) of telefonisch op weekdagen.

Bedankt voor jullie begrip en het mee zorg dragen voor onze algemene gezondheid!

Dr. Karolien

Welkom op de website van dr. Karolien Verschueren.

Zij studeerde af als arts aan de Katholieke Universiteit van Leuven in 2014. Nadien vervolledigde zij haar opleiding tot huisarts in de huisartsenpraktijk van dr. Kristel Van Craenenbroeck te Eppegem.
Tijdens haar studie volgde zij reeds enkele aanvullende opleidingen, waaronder elektrocardiografie te Leuven, spirometrie te Antwerpen, opleiding tot coördinerend en raadgevend arts te Vilvoorde.

Op 17 oktober 2016 is zij van start gegaan met haar eigen huisartsenpraktijk te Putte, waar zij opgroeide.
Dr. Karolien Verschueren is tevens aangenomen geneesheer bij defensie en politie.

Visie

Als huisarts vind ik het belangrijk om te kunnen werken volgens de huidige wetenschappelijke richtlijnen en op de hoogte te blijven van nieuwe inzichten. Om met de stand van zaken te kunnen bij blijven, volg ik regelmatig extra opleidingen en bijscholingen.
Gezien in onze moderne maatschappij een multidisciplinaire zorgaanpak niet meer weg te denken is, wordt er dan ook belang gehecht aan een goede samenwerking met andere gezondheidswerkers (onder andere thuisverpleging, kinesisten, logopedisten, diëtisten, omgevende ziekenhuizen en specialisten, mutualiteit, …) om tot de best mogelijke zorg te kunnen komen.

Af en toe kan het gebeuren dat hierdoor een lichte wijziging in consultatieschema optreedt.

De geldende tarieven zijn conform de RIZIV-normen.
Om de patiënt te beschermen tegen onaangename financiële verrassingen, worden er immers afspraken gemaakt tussen ziekenfondsen en zorgverleners over de tarieven. Wie het akkoord aanvaardt, respecteert de officiële tarieven en mag geen ereloonsupplementen vragen.

Consultatieschema

Er wordt uitsluitend consultatie op afspraak gevoerd, dit om onnodige wachttijden te vermijden.

Een afspraak kan, bij voorkeur, online gemaakt worden via de website of telefonisch.
(Wenst u de dag zelf nog een afspraak te maken, maar is de online agenda reeds volzet? Bel even en we zoeken samen naar een oplossing!)

Een huisbezoek kan alleen telefonisch aangevraagd worden.